srazukupi.ru

Народ у трылогии на ростанях

Народ у трылогии на ростанях


Народ у трылогii Я. Коласа «На ростанях» - Готові домашні завдання


Сочинение: Народ у трылогii Якуба Коласа На ростанях. Iдэйна-мастацкая роля вобразау сялян-палешукоу.:

З вялiкiм смуткам у сэрцы расказвае Колас аб цяжкiм жыццi сялян. З вялiкiм смуткам у сэрцы расказвае Колас аб цяжкiм жыццi сялян. Сяляне не паддавалiся удзеянню новых людзей, неахвотна адкрывалi сваю душу чужому чалавеку. Як тужлiвая песня, льецца скарга дзеда Марцiна на горкую долю працоунага чалавека: Асаблiва цяжкiм было становiшча жанчын. Разработано по программам министерства образования студентами педагогических вузов города Москвы. Разработано по программам министерства образования студентами педагогических вузов города Москвы. Главная Краткие содержания Наше наследие История Статьи.


-

Усей сiстэмай фильмы фантастика Якуб Колас Я. У простых людзей Лабановiч знаходзiць працавiтасць i патрабавальнасць да сябе, добрасцi i чуласцi у адносiнах да другiх, што уяуляе народ у трылогii. Iм досыць пабачыць першыя выраi жураулеу, каб сказаць, якi будзе авес.

Мiмаволi прыходзiць думка аб тым, як бы маглi развiцца гэтыя здольнасцi людзей пры спрыяючых умовах. Але царскi урад не быу зацiкаулены у паляпшэннi умоу жыцця народа, у пашырэннi асветы. Амаль усе палешукi былi непiсьменны, а стараста вескi Цельшына -- Раман Круглы, якому даводзiлася разносiць павесткi або лiсты, вымушаны складваць iх у пэуным парадку, каб запомнiць. З вялiкiм смуткам у сэрцы расказвае Колас аб цяжкiм жыццi сялян. Як тужлiвая песня, льецца скарга дзеда Марцiна на горкую долю працоунага чалавека: Асаблiва цяжкiм было становiшча жанчын.

Працавiтасць i старанне старушкi Ганны абараняюць яе ад крыуды. Пасля размовы з Лабановiчам Ганна плача ад радасцi, што ён дазволiу застацца у школе. Ён не можа спакойна глядзець на цяжкае становiшча сялян. Ён упэунены, што можна знайсцi прауду, народ у трылогии на ростанях узяцца за яе пошукi. Асаблiва яго хвалюе справа аб затонках, якiя прыбрау у свае рукi пан Скiршунт.

На працягу тых гадоу, калi ён судзiуся з панам, дабiвауся ён прауды, i народ у трылогии на ростанях, што усюды пан цягне за панам, але, ненавiдзячы паноу i чыноунiкау, Аксен Каль яшчэ верыць у цара. Пазбавiцца ад гэтай веры памагае яму Лабановiч. Ствараючы вобраз народа, Я. Але галоунае, што убачыу пiсьменнiк у весцы -- народ у трылогии на ростанях рост гневу i пратэст у глыбiнi сялянскiх мас, як наблiженне рэвалюцыйнай буры. Праз вобразы сялян Я. Рост палiтычнай свядомасцi падцвердзiу гiстарычную закана мернасць уключэння сялян у вызваленчы рух.

Ужо на першых старонка трылогii узнiкае бурная спрэчка мiж Лабановiчэм i папом Кiрылам аб тым, як трэба адносiцца да мужыка. Для Лабановiча, як i для усiх, у каго балiць душа за чалавека працы, мужык заслугоувае самай высокай павагi за сваю працавiтасць. Цяжка жылося сялянству у той час. Амаль усе сяляне былi непiсьменны, яны не ведалi календара i нярэдка збiвалiся з лiку дзен.

Аутар паказвае застойнасць сялянскага быту. Сяляне не паддавалiся удзеянню новых людзей, неахвотна адкрывалi сваю душу чужому чалавеку. Праудзiва сказау пра становiшча сялян Лабановiч: I усе так цi iначай бяруць ашуканствам.

А мужыку многа далi? Хто вiнаваты у тым, што ен неачесаны, цемны народ у трылогии на ростанях жыве па-свiнску? Але разам з гэтым пiсьменнiк знаходзiць у сялян лепшыя чалавечыя якасцi: Малюючы знешнi выгляд аднаго з цельшынцау аутар дае народ у трылогии на ростанях вобразу палешука: Яна непiсьменная, пакрыуджаная лесам жанчына, але у яе чулае сэрца i спагадлiвая душа.

Як блiзка прымае да сэрца каханне Лабановiча i Ядвiгi. Здаецца, што па вачах яна чытае настрой Лабановiча, калi нешта яго засмучала -- нявесела i ёй, калi яму весела, весела i ёй. З вялiкай павагай да народнага вопыту малюе Я. Любуючыся iх фiзiчнай сiлай, пiсьменнiк захоплена расказвае пра дзеда, якi пад настрой кiдауся у прысядку, надзеушы на рукi жорнавыя камнi.

Спачатку здаецца, што не зрушыць з месца жыцце палешукоу, што яны нiколi не падымуцца супраць экслуататароу. Але i у палескiя вескi урываюцца павевы часу. Пад уплывам падзей веска усе больш i больш пазбауляецца патрыярхальнай адсталасцi. Сяляне пiшуць петыцыю, у якой адкрыта гавараць пра справядлiвасць, пагрозу прымянення сiлы.

Сяляне пачалi прабуджацца, расце рэвал. Выбор реферата Остальные рефераты Народ у трылогии на ростанях Народ у трылогii Якуба Коласа На ростанях. Iдэйна-мастацкая роля вобразау сялян-палешукоу. Iдэйна-мастацкая роля вобразау сялян-палешукоу.:


Сочинение: Народ у трылогii Якуба Коласа На ростанях. Iдэйна-мастацкая роля вобразау сялян-палешукоу. | Домашке.Нет!

Парушэнні на будоўлі АЭС. Расследаванне «Белсату» I Нарушения на БелАЭС


Народ у трылогii Я. Коласа «На ростанях»

Всего авторов - Всего произведений - Всего сочинений - Истину нельзя рассказать так, чтобы ее поняли; надо, чтобы в нее поверили. Всего авторов - Всего произведений - Всего сочинений - Истину нельзя рассказать так, чтобы ее поняли; надо, чтобы в нее поверили. Ники для кото и кошек Обрaщение к учaстникaм в финaл вышли Наклонения глаголов т Нервное напряжение в шее и затылке чем лечить Народные приметы их значения Новогодние мультяшки про путина и медведева Обращение миронова к ттылогии сегодня Национальные игры и заб Образно-логического мышления у старших дош-ов Объем авиаперевозок с борисполя к шарля де голля Настроение и любовь к красиво созданной вам же остается лишь получить народ у трылогии на ростанях Невербальные средства общения в разных странах и народах Номера сотовых телефонов у ранеток Не хочу пока и ты Настольный теннис первенство москвы сентября года год рождения и моложе Не припомнишь теперь было детство и скрылось Нужно работнику иметь разрешение на работу если у него есть рвп?. Ники для кото и кошек Обрaщение к учaстникaм в финaл вышли Наклонения глаголов т Нервное напряжение в шее и затылке чем лечить Народные приметы их значения Новогодние мультяшки про путина и медведева Обращение миронова к народу сегодня Национальные игры и заб Образно-логического мышления у старших дош-ов Объем авиаперевозок с борисполя к шарля де голля Настроение и любовь к красиво созданной вам же остается лишь получить удовольствие Невербальные средства народ у трылогии на ростанях в разных странах и народах Номера сотовых телефонов у ранеток Не хочу пока и ты В теннис первенство москвы сентября года год рождения и моложе Не припомнишь теперь было детство и скрылось Нужно работнику иметь разрешение на работу если наргд него есть рвп?. Shower-Club Россия Форумы Пользователи Поиск Файлы Обзоры Аукцион Галерея. Как язык влияет на время.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *