srazukupi.ru

Сачыненне разважанне магила льва

Сачыненне разважанне магила льва


Магіла льва (паэма) — Вікіпэдыя


Main menu

Ключевое слово СРС,спец. Лявон i Марыля шукаюць прауды з дапамогай закона. Ключевое слово СРС,спец. Растлумачыць сэнс назвы твора. Общие вопросы Правила Как получить баллы. Войти чтобы добавить комментарий. Растлумачыць сэнс назвы твора. Растлумачыць сэнс назвы твора.


Bel Klass | Сачыненне на тэму””Асілкам гэтакім ад роду Машэка быў”

Чым моц мая магла: Няхай жа хоць будзе Янка Купала. Я не для вас, паны, о не. Купала гаворыць, што ён не жадае гучнай славы. Гэта адно мне падпорай жыцця. У вершы "Мая навука" Я. Прызнаным майстрам мастацкага слова, на думку Я. Тутэйшасць, на думку Я. Беларусь не можа быць самастойнай. Дзе зямля ваша будзе.

Яна мне ласкай матчынай. Без днявання, без начлегу. Што не прадасць сябе, сваю зямлю Купалы "Спадчына" адкрываецца вершам з аднайменнай сачыненне разважанне магила льва. Завецца ж спадчына мая. У першай палове х гг. У канцы ж х гг. Купалам у г. Паказ у драме Янкi Купалы "Расiданае гняздо" пошуку героямi шляхоу змагання за шчасце, зямлю i волю. Растлумачыць сэнс назвы твора. У драме паказана разарэнне i збядненне працоунага беларускага сялянства.

Гэты твор аб рэвалюцыйных iмкненнях беларускага народа аб яго сацыяльных i нацыянхы спадзяваннях. З аутабiяграфii Янкi Купалы вядома, што яго продкi доугi час арандавалi зямлю, якая належыла сачыненне разважанне магила льва Радзiвiлу. Але па нейкiм прычынам ён адбiрае гэту зямлю у дзеда. Падзеi у драме паказаны у г. Лявон i Марыля шукаюць прауды з дапамогай закона. Яны прывыклi пакарацца i жывуць надзеяй на лiтасць, на справядлiвае рашэнне суда.

Лявон сачыненне разважанне магила льва нястомны працаунiк, спагадлiвы бацька. Ён моцна i самаахвярна любiць сваю зямлю-кармiцельку, аддае ёй усе сiлы, не можа жыць без яе. Лявон лiчыць зямлю, на якой працуе, сваей уласнасцю. Яна належыць яму па праву спадчыны, перайшла ад дзядоу i бацькоу. Лявон лiчыць, сачыненне разважанне магила льва царсi суд узаконiць яго права на зямлю, якую хоча адабраць панiч, але дарэмна: У Лявона страчана апошняя надзея на справядлiвасць.

Даведзены да роспачы i адчаю, Лявон канчае жыцце прыгубствам. Самагубства Лявона — пратэст супраць несправядлiвасцi, але сачыненне разважанне магила льва чалавека знясiленага жыццем, не здольнага больш супрацiуляцца сачыненне разважанне магила льва. Трагедыя Лявона у тым што ён не бачыць i не ведае сапраудных шляхоу за волю i землю.

Толькi перад смерцю ён пачынае разумець, што праз суд нельга дабiцца прауды. Жонка Лявона Марыля неяк нагадвае свайго мужа, але адрознiваецца вынослiвасцю, жыцце-устойлiвасцю, гэта мацi-пакутнiца. Шмат гора бачыла Марыля i мала радасцi. Непасiльная праца, беднасць, надарвалi яе сiлы, цяжкая хвароба прыкавала да ложка, але яна мужна пераносiць усе сачыненне разважанне магила льва жыцця.

Набожная жанчына бачыць свае гора i тламачыць гэта "божай карай". Негледзячы на усе гэта яна захавала душэуную мяккасць i спагадлiвасць, моцна любiць сваiх дзяцей. Яна хоча сачыненне разважанне магила льва iх i выратаваць ад смерцi.

Мацi у адчаi, што трэба разам з дзецьмi iсцi на бадзянне па свеце. На вечныя мукi i здзекi. Яна сабе i дзецям шые жабрацкiя торбы. У характары жанчыны шмат цярпiвасцi i пакорлiвасцi. Мацi хоча прымiрыць Сымона з панiчам, угаворвае яго iсцi у панскi двор на службу. Але сын разумее свае жыцце па-iншаму. Ён лiчыць, што прымiрэнне з панiчам было б здрадай, адступнасцю, прынiжэннем чалавечай годнасцi.

Вось чаму ён асуджае сястру Зоську за сувязь з панiчом. Купала паказвае, як пад уплывам усяго перажытага: Сымон знаходзiць сваю сапраудную мэту у жыццi — уступае на рэвалюцыйны шлях барацьбы. Стаць на гэты шлях яму дапамагае незнаемы. Сочинение Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Бандароуна". Раскрыцце маральных якасцей герояу. Купалы непарыуна звязана з фальклорам. Паэт глыбока ведау не толькi жыццё народа, але i яго вусную паэзiю. Ён любiу народныя песнi i казкi, у якiх выяуляецца мудрасць народа.

Вывучаючы фальклор, Купала пазнаемiуся з беларускай i украiнскай народнымi песнямi аб Бандароуне. Цяжка жылось у той час белускаму i украiнскаму народам. Яны былi паузбаулны усялякiх прау, цярпелi не толькi "феадальны", а i нацыянальна-рэлiгiйны прыгнет. Але народныя масы вялi упартую барацьбу за сваю волю i незалежнасць. У паэме расказвацца аб смелым учынку украiнскай дзяучыны Бандароуны. Ён ездзiу па Украiне, свавольнiчау, крыудзiу бедны народ.

На вечарынцы у карчомцы пан сустрэу прыгожую Б. За гэта ганарлiвы пан застрэлiу Бандароуну. Каб загладзiць сваю вiну, ён наладзiу Б. Але дарэмна, вестка аб смерцi Б. Яна выклiкала гнеу i абурэнне народа, i хутка на Украiне супраць польскiх паноу-прыгнятальнiкау пачалося паустанне. У паэме даецца вобраз вольналюбiвай, мужнай Бандароуны. Яна славiцца сваёй прыгажосцю: Хараства такога у свеце не было, не будзе. Аб ёй людзi гаварылi, як аб нейкiм цудзе. Яна чалавек палымянай душы, гордая, смелая, непакорлiвая.

У гэтай простай украiнскай дзяучыны высока развiта пачуцце сачыненне разважанне магила льва чалавечай годнасцi. Але самая выдатная рыса яе характару — любоу да свайго народа, да свабоды. Свабода для яе даражэй за усе на свеце. У iмя свабоды гераiня ахвяруе сваiм жыццем. Ну, што волiш сабе выбiраць, пышная паненка: Цi у бяседзе засядацi вось пад гэтай сценкай. I са мною пiць, гуляцi, ночкi каратацi. Цi навекi косцi парыць у зямельцы-мацi?

Бандароуна рашуча адхiляе прапанову пана, з пагардай адмауляецца ад яго багацця i грошай. У паядынку з панам Бандароуна не адзiнокая, на яе баку прауда i падтрымка народа. Бандароунана — дачка народа. Яна здольна на рашучыя учынкi i самаахярнасць. Патоцкi — буйны польскi памешчык, прыгоннiк, грубы дэспат i самадур.

Пад яго прыгнетам "стогне змучана Украiна, к небу шле пракляцце". У народзе жыве памяць аб iм, як аб "злым духу". Там, дзе не дапамагаюць грошы, ён учыняе разбой. Яго улада трымаецца на багаццi i грубай сiле. Купала паказвае маральную разбэшчанасць Патоцкага. Ён страцiу свае сумленне, загубiу чалавечае жыцце. Грубы дэспатызм, жорскасць, бесчалавечнасць, маральная нiзасць — усе гэтыя рысы паказваюць маральныя якасцi Патоцкага.

Паэма звязана з фальклорам не толькi зместам, але i мастацкай формай. Яна напiсана у народна-песенным стылi. У паэме ёсць народныя сiмвалiчныя вобразы галубкi Бандароунакаршуна Патоцкi. Мова паэмы вобразная, багатая народна-выяуленчымi сродкамi. Паэма вызначацца глыбокай народнасцю. У ёй праудзiва паказана жыццё у феадальную эпоху i створаны яркi вобраз станоучага героя. Яна адлюстроувае тую змрочную эпоху, калi на Украiне i Беларусi панавалi польскiя паны-магнаты. Цяжка жылося у той час беларускiм i украiнскiм працоуным.

Яны былi пазбаулены усякiх правоу. У аснове сюжета ляжыць канфлiкт памiж Б. Для таго, каб больш выразна раскрыць гэты канфлiкт паэт выкарыстоувае прыем кантрасту.


нужно срочно сачыненне Магіла льва на любую из этих тем 1.

Part 3 - Anne of Green Gables Audiobook by Lucy Maud Montgomery (Chs 19-28)


Магіла льва (паэма)

Ваш e-mail сачыненре будет опубликован. Quiet a Wrong Cancel reply Your email address will not be caused. Любовь с первого взгляда. Ваш e-mail не будет сачыненне разважанне магила льва. Планирование Начальные классы 1. Основанием для создания программы избраны научные концепции о социальной сущности человека, о становлении и развитии личности, о сознании как основе социальных связей, об отношении как содержании разващанне структуры личности, о ценностях и ценностных отношениях. Ваш e-mail не будет опубликован. Hostile a Variety Cancel add Your email address will not be installed. Firm a Brand Name star Your email address will not be done. Комментарии Публикации К заказам Форум Обсуждения Топики К заказам Форум Maks Блог.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *